Üyelik Kategorileri

Asil Üyelik

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, Temel Mühendisliği konularında faaliyet gösteren ve ilgili şartları taşıyan tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.  

Tüzel kişiler temsilcilerini Derneğe yazılı olarak bildirirler. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Fahri Üyelik

TMD üyeleriyle birlikte çalışan işletmeler için Fahri Üyelik planımızı uygulamaya koyarak, şirketlerin bireysel olarak kendi başlarına üstesinden gelemeyecekleri ortak sorunları ele almak sektörel paydaş olarak birlikte çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz. 

Yurtiçinde ve yurtdışında sektörde ve yan sektörlerde çalışan tarafları bir araya getirmek için Yönetim Kurulu tarafından tüzel kişilere fahri üyelik verilebilir. Fahri üyenin seçme ve seçilme hakkı olmayıp Genel Kurul'da oy kullanamazlar. Fahri üyeliğin iptali Yönetim Kurulu Kararı ile olur.

TMD’nin amaç ve çalışma konularını benimseyen, faaliyet alanı inşaat ve geoteknik sektörü ile doğrudan veya dolaylı ilişkide olan, kendi dalında ulusal ve uluslararası ölçekte teknik, idari, ekonomik ve mesleki yönden tanınmış ve başarısını kanıtlamış olan, sektörel paydaş olmak istediğine dair başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden Yönetim Kurulunun alacağı karar ile Fahri üyelik başvurusu kabul edilir. 

TMD Genel Kurullarına oy kullanmaksızın katılmak, 

TMD üyelerine ücretli veya ücretsiz olarak sunulan eğitim programlarına katılmak, 

TMD web sitesindeki “Sektörel Paydaş” listesinde yer almak,

TMD web sitesindeki bilgilere erişim olanağı elde etmek, 

Onursal Üyelik

Dünya veya Türkiye düzeyinde saygınlığa sahip, ulusal ve uluslararası alanda Geoteknik mesleğinin gelişimine fikri ve/veya maddi katkı sağlamış kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerim oy hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değillerdir.